Уреди за измерване на разтворен кислород в течности.
Измерват се параметрите концентрация, сатурация, парциално налягане, температура.

Доставят се и съответните калибрационни течности.